منوهای نصب در پنل مدیریت

  • ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

انتخاب مجتمــع فنی تهران به عنوان آموزشـگاه برتر

انتخاب مجتمــع فنی تهران به عنوان آموزشـگاه برتر

طـی ارزیابـی هـای بـه عمـل آمـده توسـط اداره کل فنـی و حرفـه ای اسـتان تهـران، مجتمـع فنـی تهــران بــه عنــوان آموزشــگاه برتــر در شــش مــاه نخسـت سـال ١٣٩6و ١٣٩۷معرفـی گردیـد.
ایـن ارزیابـی تحـت عنـوان طـرح پایـش، از سـال گذشـته در اداره کل فنـی و حرفـه ای اسـتان تهـران آغــاز گردیــده اســت و از نظــر کیفــی و کمــی بــا شــاخص هــای روز دنیــا، اقــدام بــه بررســی و صلاحیـت موسسـات آموزشـی مـی نمایـد و هـر 6 مـاه نتیجـه ایـن ارزیابـی از طریـق اداره کل فنـی و حرفـه ای بـه اطـلاع عمـوم مـی رسـد .

 

برگ زریـن دیگری در افتخارات مجتمع فنـــی تهران

مجتمـع فنـی تهـران بـرای بـار دوم بعنـوان ممتاز تریــن مرکــز ســازمان فنــی و حرفــه ای معرفــی گردیــد. در مراســمی کــه روز ســه شــنبه ۲مــرداد بمناســبت هفتــه ملــی مهــارت و آمــوزش هــای فنـی و حرفـه ای برگـزار گردیـد بـرای دومین سـال پیاپـی از مجتمـع فنـی تهـران بعنـوان تنهـا مرکـز ممتـاز ایـن سـازمان توسـط مدیـر کل فنـی و حرفه ای اســتان تهــران جنــاب آقــای دکتــر گرزیــن بــا حضـور دکتـر سـعید سـعادت مدیـر عامـل مجتمـع فنـی تهـران تقدیـر گردیـد.


در آسـتانه هفتـه بزرگداشـت معلـم و بـه منظـور تجلیـل از مقـام معلـم، مراسـمی بـا حضـور هیئـت مدیــره (آقایــان دکتــر ســعید ســعادت، مهنــدس سـعید خـرازی زاده، مهنـدس علـی رحیمـی فـرد)، معاونیــن، مدیــران دپارتمانهــا و اســاتید نمونــه مجتمــع فنــی تهــران برگــزار شــد. در ایـن مراسـم ابتـدا آقـای نـادری مدیـر روابـط عمومـی ضمـن تبریـک فـرا رسـیدن روز معلـم بـه اسـاتید و مدرسـین مقـام معلـم را هـم شـأن مقـام پیامبــر دانســته و برگــزاری ایــن گونــه مراســم در مجتمــع فنــی تهــران را مایــه مباهــات خواندنــد.


سـپس بـا دعـوت از دکتـر سـعادت ایشـان ضمـن تبریـک بـه کلیـه مدرسـین و اسـاتید نقـش آنـان را در آمـوزش و رضایـت مشـتریان کلیـدی دانسـته و عنــوان کردنــد توجــه بــه ارزش هــا و تمرکــز بــر آنهــا و همچنیــن بــالا بــردن شایســتگی هــا کــه تابعــی از توانایــی و صلاحیــت میباشــد را از جملــه رمـوز موفقیـت دانسـته و تاکیـد کردنـد ایـن نـکات کلیـدی را بایـد از سـنین دانـش آمـوزی بـه فرزندان

 

سپتامبر 16, 2020

0 پاسخ به "انتخاب مجتمــع فنی تهران به عنوان آموزشـگاه برتر"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X